Έρευνα αγοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/07/5195/13/07/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:6ΘΓΦΟΡΕ6-ΖΧ5, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της διοίκησης και των εργαστηρίων του Ε.ΚΕ.Α. που αναφέρο
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια στατώ σωληναρίων.

Έρευνα Αγοράς Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/07/5018/09/07/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:ΨΕΗ5ΟΡΕ3-Η46, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια στατώ σωληναρίων που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση. Παρακαλώ όπως αναφερθ
Continue Reading →

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού μοντελοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αιμοδοσίας στην Αττική.

    Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού μοντελοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αιμοδοσίας στην Αττική. Δείτε τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε μορφή .pdf
Continue Reading →

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊκών οξέων-ΝΑΤ»

Διακήρυξη με αριθμό: 17/18 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:58048 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών, , με έναν οικονομικό φορέα, για την προμήθεια «αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο τ
Continue Reading →

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης»

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696100-6 (
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ιατροτεχνολογικών ειδών

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/02/1340/14/02/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:96ΟΙΟΡΕ3-2Η2, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ιατροτεχνολογικών ειδών.   Tεχνικές προδιαγραφές των προϊόντω
Continue Reading →

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

  Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
Continue Reading →

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)   Δείτε
Continue Reading →

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών (διαμονή) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανο
Continue Reading →