Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο   Δείτε τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε μορφή pdf εδώ  
Continue Reading →

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΑ

  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αντιδραστηρίων Ομάδων Αίματος Ανοσοαιματολογικού Εργαστηρίου του Ε.ΚΕ.Α. Δείτε τη διακήρυξη σε μορφή .pdf
Continue Reading →

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 100 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ) ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)

Αχαρνές 13-09-2017 Αριθ. πρωτ. ΓΠ-09-5214   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 100 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ) ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙ
Continue Reading →

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ1/2017)

Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωση του Ε.ΚΕ.Α. για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού Ανακοινώνεται ότι την 19η Αυγούστου 2017 ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωση του Ε.ΚΕ.Α. για την πρόσληψη ε
Continue Reading →

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 24η /08/2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 24η /08/2017   Δείτε τη διακ
Continue Reading →

Διακήρυξη Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ε.ΚΕ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 23η /08/2017

Διακήρυξη Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ε.ΚΕ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 23η /08/2017     Δείτε τη διακήρυξη σε .pdf
Continue Reading →

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για τη συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για τη συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.   Δείτε τον διαγωνισμό σε pdf εδώ.
Continue Reading →

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων   Δείτε τον διαγωνισμό σε pdf εδώ.
Continue Reading →

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ     Δείτε τη διακήρυξη σε μορφή .pdf στον παρακάτω σύνδεσμο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Continue Reading →