Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης»

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696100-6 (
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ιατροτεχνολογικών ειδών

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/02/1340/14/02/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:96ΟΙΟΡΕ3-2Η2, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ιατροτεχνολογικών ειδών.   Tεχνικές προδιαγραφές των προϊόντω
Continue Reading →

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

  Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
Continue Reading →

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)   Δείτε
Continue Reading →

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών (διαμονή) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανο
Continue Reading →

Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωση του Ε.ΚΕ.Α. για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Ανακοινώνεται ότι την 6η Ιανουαρίου 2018 ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωση του Ε.ΚΕ.Α. για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χ
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός (1) δικτυακού laser εκτυπωτή και μελανιών

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ε.ΚΕ.Α.  βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ.  ΓΠ/12/7326 08/12/2017 απόφασης, με ΑΔΑ:ΩΑ9ΗΟΡΕ3-Κ98, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός (1) δικτυακού laser εκτυπωτή και μελανιών για τις ανάγκες των γραφείων της Διοίκησης του Ε.ΚΕ.Α. Καλούνται οι
Continue Reading →

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο   Δείτε τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε μορφή pdf εδώ  
Continue Reading →

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΑ

  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αντιδραστηρίων Ομάδων Αίματος Ανοσοαιματολογικού Εργαστηρίου του Ε.ΚΕ.Α. Δείτε τη διακήρυξη σε μορφή .pdf
Continue Reading →