«Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδας για τη σταθερή αίθουσα Αιμοδοσίας που στεγάζεται στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ και για την αποθήκη στο Ε.ΚΕ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης συνολικού ποσού ήτοι 2.839,60 € με ΦΠΑ
24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και
τοποθέτηση γυψοσανίδας για τη σταθερή αίθουσα Αιμοδοσίας που στεγάζεται στο
νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ και για την αποθήκη στο Ε.ΚΕ.Α.

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top