Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο των ομάδων αίματος

 

Διακήρυξη  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων προμήθειας αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο των ομάδων αίματος

 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696100-6 (αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος), του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.),σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού, 470.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και πεντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ, 583.544,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top