Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ)

 

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ)

 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Ε.ΚΕ.Α, με δικαίωμα χρονικής παράτασης έως έξι μήνες, με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV: 90513300-9 (Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 145.159,56 € χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 179.997,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για 68.796 κιλά ΕΑΥΜ, με τιμή κιλού 2,11 € χωρίς Φ.Π.Α.

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top