Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης των η/μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.

 

Αριθμός Διακήρυξης: 34/20
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 94231

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.), με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV: 50710000-5, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
120.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Δείτε τη Διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top