Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων του Ε.ΚΕ.Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/20

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μεγαλύτερο θετικό ποσοστό έκπτωσης , στη μέση τιμή λιανικής πώλησης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την προμήθεια περίπου 30.047 λίτρων πετρελαίου κίνησης, και περίπου 3.500 λίτρων βενζίνης 95 οκτανίων.

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Παράρτημα Ε – ΤΕΥΔ

Scroll to Top