Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας φιαλιδίων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας φιαλιδίων

 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φιαλιδίων αιματολογικών προσδιορισμών, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (19.840,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α, για την προμήθεια 100.000 φιαλιδίων 16χ100mm.

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top