Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Λεπίδων άσηπτης συγκόλλησης με συνοδό εξοπλισμό»

 

Διακήρυξη με αριθμό: 02/21

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 105109

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σύναψη
συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών ετών, για την προμήθεια «Λεπίδων άσηπτης
συγκόλλησης με συνοδό εξοπλισμό»

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών ετών, για την προμήθεια «Λεπίδων άσηπτης συγκόλλησης με συνοδό εξοπλισμό», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV-33140000-3 ιατρικά αναλώσιμα). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, για τρία έτη, ανέρχεται στο ποσό των 900.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 1.116.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%). Η ετήσια εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 372.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top