Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

 

Αριθμός Διακήρυξης: 21/22

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:162324

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), για ένα έτος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού, εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. και εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (173.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), CPV: 79713000-5, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, ήτοι δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για ένα ακόμη έτος.

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf

Scroll to Top