Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για την πλήρη συντήρηση και επισκευή όλων των ψυκτικών θαλάμων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

 

Αριθμός Διακήρυξης: 26/22

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 164111

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για την πλήρη συντήρηση και
επισκευή όλων των ψυκτικών θαλάμων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού, σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (45.569,60€), χωρίς Φ.Π.Α. και πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (59.960,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), CPV: 452590000-7.

 

Δείτε τη Διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top