Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων – καθαριότητας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

 

Αριθμός Διακήρυξης: 19/23
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:184996

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εργατών γενικών καθηκόντων- καθαριότητας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), για ένα έτος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού, ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. και εκατό δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (117.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), CPV: 7962000-6.

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top