Διακήρυξη συμφωνία πλαίσιο για τη προμήθεια ασκών συλλογής αίματος με συνοδό εξοπλισμό

ekea

 

 

Διακήρυξη με αριθμό: 03/21

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:106819

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών ετών, για την προμήθεια «Ασκών συλλογής αίματος με συνοδό εξοπλισμό επεξεργασίας», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV-33141613-0 / σάκοι αίματος ). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, για τρία έτη, ανέρχεται στο ποσό των 11.100.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 13.764.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%) Η ετήσια εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 4.588.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α για 100.000 τεμάχια κατ’ έτος. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top