Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης

Αριθμός Διακήρυξης: 13/20
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:93672

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), για ένα έτος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού, εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (136.726,52€), χωρίς Φ.Π.Α. και εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (169.540,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), CPV: 79713000-5, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, ήτοι δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για ένα ακόμη έτος.

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

 

Scroll to Top