Πλάσμα - Προϊόντα Πλάσματος

Πληροφορίες για τον Επαγγελματία Υγείας

Πλάσμα - Προϊόντα Πλάσματος

Κρυοίζημα

Προϊόν που περιέχει το κλάσμα των κρυοσφαιρινών του πλάσματος και λαμβάνεται με περαιτέρω επεξεργασία του πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος. Παρασκευάζεται από πλάσμα ελεύθερων κυττάρων μετά από φυγοκέντρηση υψηλής ταχύτητας που συμπυκνώνεται ώστε ο τελικός του όγκος να μην υπερβαίνει τα 40mL. Περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του παράγοντα VIII, του παράγοντα von Willebrand, του ινωδογόνου, του παράγοντα XIII και της φιμπρονεκτίνης που ανευρίσκεται στο πλάσμα που λήφθηκε και διαχωρίστηκε πρόσφατα.

Όγκος 30 – 40 mL
Παράγοντας  VIIIc >70IU/μονάδα
Ινωδογόνο >140 mg/μονάδα
Παράγοντας von Willebrand >100IU/μονάδα
Βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης -25oC
Χρόνος αποθήκευσης 24 μήνες σε θερμοκρασία <-25oC ή 3 μήνες μεταξύ -18oC έως -25oC
Ενδείξεις  χρήσης

 • Ανεπάρκεια παράγοντα VIII εάν δεν διατίθεται κατάλληλο συμπυκνωμένο παρασκεύασμα.
 • Σύνθετες ανεπάρκειες, όπως διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.
 • Ποσοτικές ή ποιοτικές διαταραχές του Ινωδογόνου.
 • Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (ρίγος, πυρετός και κνίδωση).
 • Σε άτομα με αιμορροφιλία είναι πιθανή η ανάπτυξη αναστολέων του παράγοντα VIII.
 • Παρά την προσεκτική επιλογή δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής είναι πιθανή η μετάδοση ιών (Ηπατίτιδα, HIV κ.λ.π).
 • Σήψη λόγω βακτηριακής μόλυνσης από αμέλεια ή απροσεξία.
 • Σπάνια αιμόλυση των ερυθροκυττάρων του λήπτη λόγω παρουσίας υψηλού τίτλου αλλοσυγκολλητινών στον δότη.
 • Μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

 • Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (ρίγος, πυρετός και κνίδωση).
 • Σε άτομα με αιμορροφιλία είναι πιθανή η ανάπτυξη αναστολέων του παράγοντα VIII.
 • Παρά την προσεκτική επιλογή δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής είναι πιθανή η μετάδοση ιών (Ηπατίτιδα, HIV κ.λ.π).
 • Σήψη λόγω βακτηριακής μόλυνσης από αμέλεια ή απροσεξία.
 • Σπάνια αιμόλυση των ερυθροκυττάρων του λήπτη λόγω παρουσίας υψηλού τίτλου αλλοσυγκολλητινών στον δότη.
 • Μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί.

Πρόσφατα Κατεψυγμένο Πλάσμα από Αφαίρεση Κρυοιζήματος

Προϊόν που παρασκευάζεται από πλάσμα με απομάκρυνση του κρυοιζήματος.
Η περιεκτικότητα αυτού του προϊόντος σε λευκωματίνη, ανοσοσφαιρίνες και παράγοντες πήξης είναι ίδια με εκείνη του πρόσφατου κατεψυγμένου πλάσματος, με εξαίρεση τους ασταθείς παράγοντες V και VIII, τα επίπεδα των οποίων είναι σημαντικά μειωμένα. Η συγκέντρωση του ινωδογόνου είναι επίσης μειωμένη σε σύγκριση με το πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα.

Ενδείξεις  χρήσης
Ενδείκνυται μόνο στην θεραπευτική αντιμετώπιση της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (TTP)
Ανεπιθύμητες ενέργειες

 • Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (ρίγος, πυρετός και κνίδωση).
 • Σε περίπτωση ταχείας μετάγγισης μεγάλου όγκου πλάσματος μπορεί να εκδηλωθεί τοξικότητα από κιτρικά ιόντα.
 • Παρά την προσεκτική επιλογή δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής είναι πιθανή η μετάδοση ιών (Ηπατίτιδα, HIV κ.λπ.).
 • Οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με μετάγγιση (TRALI).
 • Μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί.

Πρόσφατα Κατεψυγμένο Πλάσμα

Προϊόν για μετάγγιση που παρασκευάζεται είτε από ολικό αίμα είτε από πλάσμα που συλλέγεται με αφαίρεση και καταψύχεται μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία στην οποία οι ασταθείς παράγοντες της πήξης διατηρούν επαρκώς τη λειτουργικότητα τους.

Χρόνος αποθήκευσης η σταθερότητα του προϊόντος κατά την αποθήκευση εξαρτάται από τη διαθέσιμη θερμοκρασία αποθήκευσης. Η βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι ίση ή χαμηλότερη από – 25οC
Όριο Χρήσης 24 μήνες σε θερμοκρασία χαμηλότερη από – 25οC. 3 μήνες σε θερμοκρασία από – 18οC έως – 25οC
Όγκος περίπου 200ml όταν παρασκευάζεται από μία μονάδαολικού αίματος
Υπολειπόμενα κύτταρα ερυθροκύτταρα <6,0 x 109/L, λευκοκύτταρα <0.1 x 109/L, αιμοπετάλια <50 x 109/L
Ενδείξεις χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαταραχές της πήξης, ιδιαίτερα σε κλινικές περιπτώσεις με έλλειψη πολλαπλών παραγόντων πήξης και μόνο αν δεν διατίθεται κατάλληλο σταθερό προϊόν που έχει υποβληθεί σε διαδικασία αδρανοποίησης ιών και περιέχει συμπυκνωμένο τον παράγοντα πήξης που λείπει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπευτική αντιμετώπιση της Θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (TTP). Χρησιμοποιείται κυρίως ως πρώτη ύλη για την κλασματοποίησης του πλάσματος
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Η μετάγγιση πλάσματος μη συμβατής ομάδας στο σύστημα ΑΒΟ μπορεί να προκαλέσει αιμολυτική αντίδραση στη μετάγγιση. Δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με δυσανεξία στις πρωτεΐνες του πλάσματος.. Το προϊόν πρέπει να αποψύχεται σε κατάλληλα ελεγμένο περιβάλλον πριν χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα της συσκευασίας προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία τυχόν ελαττωμάτων ή σημείων διαρροής. Μετά την διαδικασία απόψυξης δεν πρέπει να διακρίνεται αδιάλυτο κρυοίζημα στον ασκό του προϊόντος
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά την μετάγγιση (κυρίως ρίγος, πυρετός και κνίδωση),οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με μετάγγιση (TRALI), παρά την προσεκτική επιλογή των δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής είναι πιθανή η μετάδοση ιών (ηπατίτιδας, HIV κ.λπ.), σήψη λόγω βακτηριακής επιμόλυνσης, μετάδοση άλλων παθογόνων για ταοποία δεν προβλέπεται έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί, δηλητηρίαση από κιτρικά σε νεογνά και σε ασθενείς με επηρεασμένη ηπατική λειτουργία, υπερφόρτωση κυκλοφορικού συστήματος, αναφυλαξία από αλλεργικές αντιδράσεις.

Scroll to Top