Προϊόντα Κλασματοποίησης

Πληροφορίες για τον Επαγγελματία Υγείας

Προϊόντα Κλασματοποίησης

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που προέρχονται από την κλασματοποίηση του πλάσματος θεωρούνται σημαντικά όπλα στη σύγχρονη θεραπευτική, πολλές φορές αποτελώντας τη μοναδική διαθέσιμη λύση, για την πρόληψη, διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, όπως τραύμα, κληρονομικές ανεπάρκειες, ανοσολογικές διαταραχές ή και λοιμώξεις.

Με τη βιομηχανική επεξεργασία του πλάσματος, που προέρχεται από μεγάλο αριθμό μονάδων αίματος αφού προηγουμένως δεξαμενοποιηθούν, μπορούν να παραχθούν μία σειρά φαρμακευτικών προϊόντων με κύριο εκπρόσωπο τη Λευκωματίνη, τις ανοσοσφαιρίνες και  τους παράγοντες πήξεως. Τα παράγωγα πλάσματος θεωρούνται παγκοσμίως φαρμακευτικά προϊόντα και η διαδικασία αδειοδότησης τους αποτελεί ευθύνη της Εθνικής Αρμόδιας Αρχής.

Λευκωματίνη 20%

Ενδείξεις Αποκατάσταση και διατήρηση του κυκλοφορούντος όγκου του αίματος όταν έχει αποδειχθεί η έλλειψη του όγκου και ότι είναι κατάλληλη η χρήση ενός κολλοειδούς. Η επιλογή της λευκωματίνης αντί ενός τεχνητού κολλοειδούς θα εξαρτηθεί απο την κλινική κατάσταση του συγκεκριμένου ασθενή, βάση επίσημων συστάσεων.
Αντενδείξεις Υπερευαισθησία σε σκευάσματα λευκωματίνης ή σε οποιοδήποτε απο τα έκδοχα

Ειδικές προειδοποιήσεις & ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Εάν εμφανισθούν αλλεργικές ή αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεις, η έγχυση πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να αρχίζει κατάλληλη θεραπεία. Σε περίπτωση καταπληξίας, οι ισχύουσες ειδικές οδηγίες για την αντιμετώπιση καταπληξίας πρέπει να ακολουθούνται. Η λευκωματίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες η υπερογκαιμία και οι συνέπειες της ή η αιμοαραίωση είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων είναι:

  • Μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια
  • Υπέρταση
  • Κιρσοί οισοφάγου
  • Πνευμονικό οίδημα
  • Αιμορραγική διάθεση
  • Σοβαρή αναιμία
  • Νεφρική και μετανεφρική ανουρία

Η κολλοειδοσμωτική δράση της ανθρώπινης λευκωματίνης 20 % είναι περίπου τετραπλάσια αυτής του πλάσματος του αίματος. Κατά συνέπεια όταν χορηγείται συμπυκνωμένη λευκωματίνη, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής ενυδάτωση του ασθενή. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά ούτως ώστε να προφυλάσσονται από την κυκλοφορική υπερφόρτωση και από την υπερενυδάτωση.
Τα διαλύματα ανθρώπινης λευκωματίνης 20%-25% περιέχουν σχετικά λιγότερους ηλεκτρολύτες σε σύγκριση με τα διαλύματα ανθρώπινης λευκωματίνης 4%-5%. Όταν χορηγείται λευκωματίνη η ηλεκτρολυτική κατάσταση του ασθενή πρέπει να παρακολουθείται και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση ή τη διατήρηση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας.
Τα διαλύματα λευκωματίνης δεν πρέπει να αραιώνονται με ενέσιμο ύδωρ διότι αυτό είναι δυνατό να προκαλέσει αιμόλυση στους λήπτες. Εάν πρόκειται να αντικατασταθούν σχετικά μεγάλες ποσότητες, είναι αναγκαία η διενέργεια ελέγχων της πήξης και του αιματοκρίτη. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για να διασφαλισθεί η επαρκής υποκατάσταση των άλλων συστατικών του αίματος (παραγόντων πήξης, ηλεκτρολυτών, αιμοπεταλίων και ερυθροκυττάρων). Υπερογκαιμία μπορεί να εμφανισθεί εάν η δοσολογία και ο ρυθμός έγχυσης δεν έχουν προσαρμοσθεί με την κυκλοφορική κατάσταση του ασθενή. Με τα πρώτα κλινικά σημεία κυκλοφορικής υπερφόρτωσης (κεφαλαλγία, δύσπνοια, διάταση της σφαγίτιδας φλέβας) ή αύξηση της πίεσης του αίματος, αυξημένη φλεβική πίεση και πνευμονικό οίδημα η έγχυση πρέπει να διακόπτεται.
Όταν χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που παρασκευάζονται με βάση το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν εντελώς λοιμώδεις νόσοι που οφείλονται στη μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων. Το ίδιο επίσης ισχύει και για τους παθογόνους παράγοντες άγνωστης φύσης μέχρι στιγμής.
Η λευκωματίνη που παρασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας με καθιερωμένες παραγωγικές διαδικασίες έχει ένα καθησυχαστικό ιστορικό ιικής/ιολογικής ασφάλειας
Ανεπιθύμητες ενέργειες Ήπιας μορφής αντιδράσεις όπως εξάψεις, κνίδωση, πυρετός, ναυτία, εμφανίζονται σπάνια. Αυτές οι αντιδράσεις συνήθως εξαφανίζονται ταχέως όταν ο ρυθμός έγχυσης επιβραδυνθεί ή διακοπεί η έγχυση. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθούν σοβαρές αντιδράσεις, όπως καταπληξία. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να διακόπτεται η έγχυση και να αρχίζει κατάλληλη θεραπεία
Διάρκεια ζωής Τρία (3) έτη από την ημερομηνία παρασκευής
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Να μην καταψύχεται. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2oC έως 25oC προστατευμένο από το φως
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «Ηλίας Πολίτης»

Scroll to Top