Παιδιατρικά Προϊόντα

Πληροφορίες για τον Επαγγελματία Υγείας

Παιδιατρικά Προϊόντα

Για τις μεταγγίσεις αυτής της ιδιαίτερης ομάδας πρέπει να χρησιμοποιούνται προϊόντα αίματος που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Πρόκειται για μία ομάδα ιδιαίτερα ευπαθή στις επιπλοκές της λοίμωξης από μεγαλοκυταροιό και για αυτό απαιτούνται κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου.

Οι μέθοδοι παρασκευής, αποθήκευσης και χορήγησης των προϊόντων αυτών πρέπει επικυρωμένα να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο φορτίο καλίου βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Αν κάποια προϊόντα διαιρούνται για να χρησιμοποιηθούν σε νεογνά και βρέφη, κάθε δορυφορικός ασκός πρέπει να έχει ένα μοναδικό αριθμό ταυτότητας, που θα επιτρέπει την ανιχνευσιμότητα της αιμοδοσίας.

Ολικό Αίμα Λευκαφαιρεμένο Παιδιατρικό

Το λευκαφαιρεμένο ολικό αίμα για αφαιμαξομετάγγιση αντιστοιχεί σε λευκαφαιρεμένο ολικό αίμα, με τις ίδιες ιδιότητες που περιγράφονται στη σχετική σελίδα, που έχει επιλεγεί για αφαιμαξομετάγγιση σε νεογνά και πρέπει να μεταγγιστεί μέσα σε πέντε ημέρες από την αιμοδοσία.

Εάν το ενοχοποιούμενο μητρικό αντίσωμα είναι το αντι-RhD, το προϊόν παρασκευάζεται από ερυθροκύτταρα ομάδας Ο RhD –αρνητικό. Εάν το μητρικό αντίσωμα δεν είναι αντι-RhD, επιλέγονται ερυθροκύτταρα, που δεν φέρουν αντιγόνα επιφανείας για τα οποία υπάρχουν σχετικά μητρικά αντισώματα.
Το ολικό αίμα για αφαιμαξομετάγγιση πρέπει να έχει ακτινοβοληθεί:

 • Εάν υπάρχει ιστορικό προηγηθείσας ενδομήτριας μετάγγισης.
 • Για όλους τους άλλους ασθενείς, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα κλινική κατάσταση, που καθιστά τυχόν καθυστέρηση επιβαρυντική για την κλινική έκβαση.

Το ολικό αίμα για αφαιμαξομετάγγιση πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την ακτινοβόληση

Όριο Χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις; 24 ώρες μετά την ακτινοβόληση και τις πέντε ημέρες από την αιμοδοσία
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Η συμβατότητα της ομάδας αίματος με πιθανά μητρικά αντισώματα έχει μεγάλη σημασία. Ο ρυθμός της μετάγγισης πρέπει να είναι ελεγχόμενος έτσι ώστε να αποφεύγονται μεγάλες διακυμάνσεις στον όγκο του αίματος
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις Εκείνες που υποδεικνύονται για το λευκαφαιρεμένο ολικό αίμα και επιπλέον το νεογνό που υποβάλλεται σε αφαιμαξομετάγγιση είναι δυνατόν να εμφανίσει τα ακόλουθα προβλήματα: μεταβολικές διαταραχές όπως δηλητηρίαση από κιτρικά, υπασβεστιαιαμία, υπερκαλιαιμία, υπογλυκαιμία, υποκαλιαιμία. Θρομβοπενία, λοίμωξη από CMV, νόσο μοσχεύματος εναντίον ξενιστή, εάν το προϊόν δεν είναι ακτινοβολημένο, υπερφόρτωση του κυκλοφοριακού συστήματος, αιμολυτική αντίδραση στη μετάγγιση.

Ερυθροκύτταρα Λευκαφαιρεμένα Παιδιατρικά

Πρόκειται για ένα προϊόν ερυθροκυττάρων που προέρχεται από ερυθροκύτταρα χωρίς τη στιβάδα των λευκοκυττάρων, ερυθροκύτταρα χωρίς τη στιβάδα των λευκοκυττάρων σε θρεπτικό διάλυμα λευκαφαιρεμένων ερυθροκυττάρων ή λευκαφαιρεμένων ερυθροκυττάρων σε θρεπτικό διάλυμα που διαιρούνται σε δορυφορικές μονάδες. Οι ιδιότητες τους είναι εκείνες του πρωτογενούς προϊόντος.
Το προϊόν που έχει επιλεγεί διαιρείται σε 4 δορυφορικούς ασκούς χρησιμοποιώντας κλειστό ή λειτουργικά κλειστό κύκλωμα. Όπου υπάρχει ένδειξη το προϊόν μπορεί να ακτινοβοληθεί.

Όγκος 25-100 ml ανά μονάδα
Θερμοκρασία συντήρησης + 2 έως + 6°C
Όριο Χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνον του αρχικού προϊόντος. Αν το προϊόν έχει ακτινοβοληθεί πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες
Προφυλάξεις κατά τη χρήση ο ρυθμός της μετάγγισης πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι εκείνες του πρωτογενούς προϊόντος που έχει επιλεγεί για δευτερογενή επεξεργασία. Επιπλέον το νεογνό είναι δυνατόν να εμφανίσει ιδιαίτερα προβλήματα όπως: μεταβολικές διαταραχές (π.χ. υπερκαλαιμία σε μαζική ή ταχεία μετάγγιση), δηλητηρίαση από κιτρικά, υπερφόρτωση κυκλοφορικού συστήματος, λοίμωξη από CMV, νόσο μοσχεύματος από ξενιστή εάν δεν είναι ακτινοβολημένο το προϊόν.

Λευκαφαιρεμένα Ερυθροκύτταρα FFP

Τα λευκαφαιρεμένα ευθροκύτταρα σε εναιώρημα πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος για αφαιμαξομετάγγιση είναι ένα ανασυσταθέν προϊόν που προέρχεται από λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα ή λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα σε θρεπτικό διάλυμα με προσθήκη πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος.

Τα λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα ή τα λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα σε θρεπτικό διάλυμα επιλέγονται μέσα σε πέντε ημέρες από τη συλλογή τους για δευτερογενή επεξεργασία. Μετά από φυγοκέντρηση απομακρύνεται το υπερκείμενο, που περιέχει το θρεπτικό διάλυμα και/ή το πλάσμα και προστίθεται αποψυγμένο πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα σε ποσότητα τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός αιματοκρίτης.
Εάν το ενοχοποιούμενο μητρικό αντίσωμα είναι το αντι-RhD, το προϊόν παρασκευάζεται από ερυθροκύτταρα ομάδας Ο RhD –αρνητικό. Εάν το μητρικό αντίσωμα δεν είναι αντι-RhD, επιλέγονται ερυθροκύτταρα, που δεν φέρουν αντιγόνα επιφανείας για τα οποία υπάρχουν σχετικά μητρικά αντισώματα. Τα ερυθροκύτταρα και το πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα που επιλέγεται πρέπει να είναι συμβατά στο σύστημα ΑΒΟ με τη μητέρα και το νεογνό.
Τα ερυθροκύτταρα σε εναιώρημα FFP για αφαιμαξομετάγγιση πρέπει να έχουν ακτινοβοληθεί:

 • Εάν υπάρχει ιστορικό προηγηθείσας ενδομήτριας μετάγγισης.
 • Για όλους τους άλλους ασθενείς, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα κλινική κατάσταση, που καθιστά τυχόν καθυστέρηση επιβαρυντική για την κλινική έκβαση

Τα ερυθροκύτταρα σε εναιώρημα FFP για αφαιμαξομετάγγιση πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 24 ώρες από την ακτινοβόληση.

Όριο Χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες μετά την ανασύσταση και την ακτινοβόληση και τις πέντε ημέρες από την αιμοδοσία
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η συμβατότητα των ερυθροκυττάρων σε εναιώρημα FFP για αφαιμαξομετάγγιση με το λήπτη για τον οποίο προορίζεται πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν τη μετάγγιση με κατάλληλες δοκιμασίες. Η συμβατότητα της ομάδας αίματος με πιθανά μητρικά αντισώματα έχει μεγάλη σημασία. Ο ρυθμός της μετάγγισης πρέπει να είναι ελεγχόμενος έτσι ώστε να αποφεύγονται μεγάλες διακυμάνσεις στον όγκο του αίματος
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις εκείνες των δύο συνιστώντων προϊόντων. Το νεογνό που υποβάλλεται σε αφαιμαξομετάγγιση είναι δυνατόν να εμφανίσει τα ακόλουθα προβλήματα: μεταβολικές διαταραχές όπως δηλητηρίαση από κιτρικά, υπασβεστιαιαμία, υπερκαλιαιμία, υπογλυκαιμία, υποκαλιαιμία. Θρομβοπενία, λοίμωξη από CMV, νόσο μοσχεύματος εναντίον ξενιστή, εάν το προϊόν δεν είναι ακτινοβολημένο, υπερφόρτωση του κυκλοφοριακού συστήματος, αιμολυτική αντίδραση στη μετάγγιση.

Παιδιατρικό Πρόσφατα Κατεψυγμένο Πλάσμα

Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα που χωρίζεται σε ίσους όγκους που περιέχονται σε δορυφορικούς ασκούς. Τρείς έως τέσσερις τέτοιοι ασκοί αφιερώνονται σε έναν ασθενή.

Ενδείξεις

 • Το πρόσφατο κατεψυγμένο πλάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαταραχές της πήξης, ιδιαίτερα σε κλινικές περιπτώσεις με έλλειψη πολλαπλών παραγόντων πήξης και μόνο αν δεν διατίθεται κατάλληλο εναλλακτικό προϊόν που έχει υποβληθεί σε διαδικασία αδρανοποίησης ιών.
 • Μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε περιπτώσεις συγγενούς ανεπάρκειας μεμονωμένου παράγοντα της πήξης, εάν δεν υπάρχει συμπυκνωμένο σκεύασμα του συγκεκριμένου παράγοντα.
  • Σε περίπτωση ταχείας μετάγγισης μεγάλου όγκου πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος μπορεί να εκδηλωθεί τοξικότητα από κιτρικά.
  • Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (ρίγος, πυρετός και κνίδωση).
  • Παρά την προσεκτική επιλογή δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής είναι πιθανή η μετάδοση ιών (Ηπατίτιδα, HIV κ.λ.π).
  • Οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με μετάγγιση (TRALI)
  • Σήψη λόγω βακτηριακής μόλυνσης από αμέλεια ή απροσεξία

Ανεπιθύμητες ενέργειες

 • Σε περίπτωση ταχείας μετάγγισης μεγάλου όγκου πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος μπορεί να εκδηλωθεί τοξικότητα από κιτρικά.
 • Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (ρίγος, πυρετός και κνίδωση).
 • Παρά την προσεκτική επιλογή δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής είναι πιθανή η μετάδοση ιών (Ηπατίτιδα, HIV κ.λ.π).
 • Οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με μετάγγιση (TRALI).
 • Σήψη λόγω βακτηριακής μόλυνσης από αμέλεια ή απροσεξία.
Scroll to Top