Προϊόντα Αιμοπεταλίων

Πληροφορίες για τον Επαγγελματία Υγείας

Προϊόντα Αιμοπεταλίων

Ανακτηθέντα Αιμοπετάλια

Τα ανακτηθέντα αιμοπετάλια μίας μονάδας είναι ένα προϊόν αιμοπεταλίων που προέρχεται από μία μονάδα ολικού αίματος. Περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του αριθμού αιμοπεταλίων στο αρχικό ολικό αίμα εναιωρημένο σε πλάσμα. Για να επιτευχθεί μία “πρότυπη δόση ενηλίκου” πρέπει να μεταγγιστούν 4 έως 6 μονάδες ανακτηθέντων αιμοπεταλίων μοναδιαίας αιμοδοσίας.
Προκειμένου να παρασκευασθούν από μία μονάδα ολικού αίματος θα πρέπει αυτή να έχει διατηρηθεί σε επικυρωμένες συνθήκες αποθήκευσης με θερμοκρασία μεταξύ +20oC και +24oC για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 24 ωρών.

Όγκος > 40 ml
Αριθμός αιμοπεταλίων ανά τελική μονάδα > 60x109/ισοδύναμο μίας μονάδας
Υπολειπόμενα λευκοκύτταρα παρασκευή από στιβάδα λευκοκυττάρων: > 0,05x109/ισοδύναμο μίας μονάδας,  παρασκευή από PRP: > 0,2x109/ισοδύναμο μίας μονάδας
Υπολειπόμενα λευκοκύτταρα μετά τη λευκαφαίρεση > 0,2x106/ισοδύναμο μίας μονάδας
Μετρούμενο pH (+22oC) στο τέλος της συνιστώμενης αποθήκευσης 6,8 έως 7,4
Θερμοκρασία αποθήκευσης +20oC και + 24oC υπό σταθερή ανακίνηση
Όριο Χρήσης πέντε ημέρες
Προφυλάξεις κατά τη χρήση η μετάγγιση ανακτηθέντων αιμοπεταλίων δεν συνιστάται σε διάφορους τύπους δυσανεξίας στο πλάσμα,  οι γυναίκες αναπαραγωγικής ή μικρότερης ηλικίας με αίμα ομάδας RhD αρνητικό προτιμάται να μη μεταγγίζονται με αιμοπετάλια από δότες ομάδας RhD θετικό. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χορήγηση αιμοπεταλίων από Rh D θετικό δότη σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης ανοσοσφαιρίνης αντι-Rh για την πρόληψη της ανοσοποίησης έναντι του αντιγόνου RhD.
Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις αιμολυτικές αντιδράσεις λόγω μετάγγισης μαζί με το προϊόν και πλάσματος μη συμβατού στο σύστημα ΑΒΟ, μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (κυρίως ρίγος, πυρετός και κνίδωση), αναφυλαξία, αλλοανοσοποίησης έναντι αντιγόνων HLA και των αρυθροκυτταρικών αντιγόνων, αλλοανοσοποίησης έναντι των αντιγόνων HPA, οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με τη μετάγγιση (TRALI), πορφύρα μετά από μετάγγιση, αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστή, σήψη λόγω βακτηριακής επιμόλυνσης, παρά την προσεκτική επιλογή των δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής, είναι πιθανή η μετάδοση ιών (Ηπατίτιδας, HIV κλπ.), μετάδοση σύφιλης, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να μεταδοθούν πρωτόζωα (π.χ. ελονοσία), μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται ο έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί, δηλητηρίαση από κιτρικά σε νεογνά και σε ασθενείς με επηρεασμένη ηπατική λειτουργία, υπερφόρτωση κυκλοφορικού συστήματος.

Aιμοπετάλια Αφαίρεσης

Τα αιμοπετάλια αφαίρεσης είναι ένα προϊόν που λαμβάνεται με αφαίρεση αιμοπεταλίων από έναν μόνο δότη με τη χρήσης αυτοματοποιημένης διάταξης διαχωρισμού κυττάρων και περιέχει αιμοπετάλια σε θεραπευτικά αποτελεσματική δόση εναιωρημένα σε πλάσμα.
Για την Παρασκευή αιμοπεταλίων αφαίρεσης λαμβάνεται από αιμοδότη ολικό αίμα με το μηχάνημα αφαίρεσης, προστίθεται αντιπηκτικό διάλυμα, που περιέχει κιτρικά ιόντα και γίνεται διαχωρισμός των αιμοπεταλίων από το ολικό αίμα.
Αν προορίζονται για χρήση σε νεογνά και βρέφη, τα αιμοπετάλια μπορούν να διαιρεθούν σε δορυφορικές μονάδες υπό στείρες συνθήκες.

Όγκος > 40 ml ανά 60x109 αιμοπετάλια
Αριθμός αιμοπεταλίων ανα τελική μονάδα > 200x109/μονάδα
Υπολειπόμενα λευκοκύτταρα μετά τη λευκαφαίρεση > 1,0x106/μονάδα
Μετρούμενο pH (+22oC) στο τέλος της συνιστώμενης αποθήκευσης 6,8 έως 7,4
Θερμοκρασία αποθήκευσης +20oC και + 24oC υπό σταθερή ανακίνηση
Όριο Χρήσης πέντε ημέρες
Προφυλάξεις κατά τη χρήση συνιστάται να αποφεύγεται η μετάγγιση αιμοπεταλίων από Rh D θετικούς δότες σε RhD αρνητικές γυναίκες αναπαραγωγικής ή μικρότερης ηλικίας. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χορήγηση αιμοπεταλίων από Rh D θετικό δότη σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης ανοσοσφαιρίνης αντι-Rh για την πρόληψη της ανοσοποίησης έναντι του αντιγόνου RhD
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (κυρίως ρίγος, πυρετός και κνίδωση). Η συχνότητα αυτών των αντιδράσεων μειώνεται με τη χρήση λευκαφαιρεμένων αιμοπεταλίων. Είναι πιθανή η αλλοανοσοποίησης, ιδιαίτερα εναντίων των αντιγόνων HLA και HPA. Ο κίνδυνος αλλοανοσοποίησης μειώνεται αν χρησιμοποιηθούν λευκαφαιρεμένα αιμοπετάλια, υπό την προϋπόθεση ότι αν χρειαστεί να χορηγηθούν άλλα προϊόντα αίματος αυτά θα είναι επίσης λευκαφαιρεμένα. Είναι πιθανή η μετάδοση σύφιλης, παρά την προσεκτική επιλογή των δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής, είναι πιθανή η μετάδοση ιών (ηπατίτιδας, HIV κλπ.), σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να μεταδοθούν πρωτόζωα (π.χ. ελονοσία), μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται ο έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί, σήψη λόγω βακτηριακής μόλυνσης, πορφύρα μετά μετάγγιση, οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με μετάγγιση (TRALI).

Scroll to Top