Προϊόντα Ερυθροκυττάρων

Πληροφορίες για τον Επαγγελματία Υγείας

Προϊόντα Ερυθροκυττάρων

Ερυθροκύτταρα

Τα ερυθροκύτταρα λαμβάνονται με αφαίρεση ενός μεγάλου μέρους του πλάσματος από το ολικό αίμα. Στα ερυθροκύτταρα περιέχεται επίσης το μεγαλύτερο μέρος των λευκοκυττάρων του ολικού αίματος (περίπου 2,5 έως 3,0 x109 κύτταρα) και άλλοτε άλλος αριθμός αιμοπεταλίων ανάλογα με τη μέθοδο φυγοκέντρησης.

Όγκος 280 ± 50ml
Αιματοκρίτης 0.65-0.75
Αιμοσφαιρίνη τουλάχιστον 45g/μονάδα
Αντιπηκτικό CPDΑ-1
Θερμοκρασία συντήρησης + 2°C έως + 6°C
Όριο Χρήσης 35 ημέρες (ημέρα συλλογής = ημέρα μηδέν)
Ενδείξεις Χρήσης Αναπλήρωση απωλειών Αίματος και θεραπευτική αντιμετώπιση αναιμίας
Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις Αιμολυτικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τη μετάγγιση, Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (κυρίως ρίγος, πυρετός και κνίδωση), Αναφυλαξία, Αλλοανοσοποίησης έναντι αντιγόνων HLA και των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων, Οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με μετάγγιση (TRALI), Πορφύρα μετά μετάγγιση, Αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή (graft versus host disease GvHD), Σήψη λόγω βακτηριακής επιμόλυνσης του αίματος, Μετάδοση ιών (ηπατίτιδας, HIV κλπ.) παρά την προσεκτική επιλογή των δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής, εάν η μονάδα έχει διατηρηθεί σε θερμοκρασία +4oC για λιγότερο από 96 ώρες είναι πιθανό να μεταδοθεί σύφιλη, σπάνια μπορούν να μεταδοθούν πρωτόζωα (π.χ. ελονοσία), μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί, δηλητηρίαση από κιτρικά σε νεογνά και σε ασθενείς με επηρεασμένη ηπατική λειτουργία, βιοχημικές διαταραχές σε μαζικές μεταγγίσεις π.χ. υπερκαλιαιμία, υπερφόρτωση κυκλοφοριακού συστήματος, υπερφόρτωση σιδήρου.
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Η συμβατότητα των ερυθροκυττάρων με τον λήπτη για τον οποίο προορίζονται πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες δοκιμασίες που εκτελούνται πριν τη μετάγγιση. Η μετάγγιση ερυθροκυττάρων δεν συνιστάται σε διάφορους τύπους δυσανεξίας στο πλάσμα, δυσανεξία λόγω αλλοανοσοποίησης; Στα λευκοκυτταρικά αντιγόνα, αφαιμαξομεταγγίσεις σε νεογνά εκτός εάν γίνει συμπληρωματική χορήγηση πλάσματος.

Ερυθροκύτταρα σε θρεπτικό διάλυμα με πρόσθετες ουσίες

Τα ερυθροκύτταρα σε θρεπτικό διάλυμα (ερυθροκύτταρα AS) είναι ένα προϊόν ερυθροκυττάρων που παρασκευάζεται από ολικό αίμα με απομάκρυνση του πλάσματος και επακόλουθη προσθήκη κατάλληλου θρεπτικού διαλύματος στα ερυθροκύτταρα. Περιέχει όλα τα ερυθροκύτταρα της αρχικής μονάδας ολικού αίματος, το μεγαλύτερο μέρος των λευκοκυττάρων (περίπου 2,5-3,0x109 κύτταρα) και άλλοτε άλλο ποσό αιμοπεταλίων ανάλογα με τη μέθοδο φυγοκέντρηση, εφόσον βέβαια δεν γίνει προσπάθεια για την αφαίρεση τους.

Όγκος καθορίζεται ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται
Αιματοκρίτης 0.50-0.70
Αιμοσφαιρίνη τουλάχιστον 45 g/μονάδα
Αντιπηκτικό CPD
Θρεπτικό διάλυμα Τα περισσότερα θρεπτικά διαλύματα περιέχουν χλωριούχο νάτριο, αδενίνη, γλυκόζη και μαννιτόλη διαλυμένα σε νερό. Άλλα διαλύματα περιέχουν κιτρικά ιόντα, μαννιτόλη, φωσφορικά ιόντα και γουανοσίνη. Ο όγκος του διαλύματος κυμαίνεται μεταξύ 80 και 110 ml
Θερμοκρασία συντήρησης + 2 έως + 6°C
Όριο Χρήσης 42 ημέρες ανάλογα με το σύστημα αντιπηκτικού/θρεπτικού διαλύματος που χρησιμοποιείται
Ενδείξεις χρήσης Αναπλήρωση απωλειών αίματος και θεραπευτική αντιμετώπιση αναιμίας
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Η συμβατότητα των ερυθροκυττάρων με τον λήπτη για τον οποίο προορίζονται πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες δοκιμασίες που εκτελούνται πριν τη μετάγγιση. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης φίλτρου για τη συγκράτηση των μικροσυσσωρεύσεων. Η μετάγγιση ερυθροκυττάρων σε θρεπτικό διάλυμα με πρόσθετες ουσίες δεν συνιστάται σε διάφορους τύπους δυσανεξίας στο πλάσμα (εξαιρούνται μονάδες με χαμηλή περιεκτικότητα σε πλάσμα), δυσανεξία λόγω αλλοανοσοποίησης εναντίον λευκοκυτταρικών αντιγόνων, αφαιμαξομεταγγίσεις σε νεογνά εκτός εάν χορηγηθούν μέσα σε 7 ημέρες από τη συλλογή του αίματος και την ημέρα της χορήγησης αντικατασταθεί το θρεπτικό διάλυμα από πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις Υπερφόρτωση κυκλοφορικού συστήματος, Αιμολυτικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τη μετάγγιση, Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (κυρίως ρίγος, πυρετός), Αλλοανοσοποίησης έναντι αντιγόνων HLA και των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων, Οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με μετάγγιση (TRALI), Πορφύρα μετά μετάγγιση, Σήψη λόγω βακτηριακής επιμόλυνσης του Αίματος, Μετάδοση ιών (ηπατίτιδας, HIV κλπ.) παρά την προσεκτική επιλογή των δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής, εάν η μονάδα έχει διατηρηθεί σε θερμοκρασία +4 oC για λιγότερο από 96 ώρες είναι πιθανό να μεταδοθεί σύφιλη, σπάνια μπορούν να μεταδοθούν πρωτόζωα (π.χ. ελονοσία), μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί, βιοχημικές διαταραχές σε μαζικές μεταγγίσεις π.χ. υπερκαλιαιμίας.

Ερυθροκύτταρα λευκαφαιρεμένα

Τα λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα είναι ένα προϊόν ερυθροκυττάρων που παρασκευάζεται από μία μονάδα ολικού αίματος, από ερυθροκύτταρα ή από ερυθροκύτταρα μετά από αφαίρεση της στιβάδα των λευκοκυττάρων (ερυθροκύτταρα BCR) με απομάκρυνση των λευκοκυττάρων.

Τα λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα είναι δυνατόν να παραχθούν:

  • Με διήθηση των λευκοκυττάρων από ολικό αίμα με επακόλουθη φυγοκέντρηση και αφαίρεση του πλάσματος.
  • Με διήθηση με φίλτρο των λευκοκυττάρων από ένα προϊόν λρυθροκυττάρων.
  • Συνιστάται να εφαρμόζεται διήθηση με φίλτρο πριν την αποθήκευση, κατά προτίμηση εντός 48 ωρών μετά την αιμοδοσία.

Η μονάδα μπορεί να ακτινοβοληθεί εφόσον απαιτείται.

Όγκος ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται
Αιματοκρίτης 0.50-0.70
Αιμοσφαιρίνη τουλάχιστον 40g/μονάδα
Υπολειπόμενα Λευκοκύτταρα < 1x106 ανά μονάδα με μέτρηση
Αντιπηκτικό CPDΑ-1
Θερμοκρασία συντήρησης + 2 έως + 6°C
Ενδείξεις Ισχύουν οι ίδιες ενδείξεις που αναφέρονται στα ερυθροκύτταρα. Η χορήγησης αυτού του προϊόντος ενδείκνυται ιδιαίτερα στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους είναι γνωστό ή υπάρχει η υποψία ότι έχον αναπτύξει αντισώματα έναντι των λευκοκυττάρων ή ασθενών που αναμένεται να χρειαστούν πολλές μεταγγίσεις, προκειμένου να προληφθεί η αλλοανοσοποίησης έναντι λευκοκυτταρικών αντιγόνων. Το προϊόν αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική επιλογή αντί του αρνητικού για μεγαλοκυταροιό (CMV) αίματος για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού.
Προφυλάξεις Η συμβατότητα των λευκαφαιρεμένων ερυθροκυττάρων με τον λήπτη για τον οποίο προορίζονται πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες δοκιμασίες που εκτελούνται πριν τη μετάγγιση. Επειδή η διαδικασία παρασκευής αυτού του προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει μεταφορά σε άλλο ασκό, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της αναγνώρισης των αντίστοιχων δειγμάτων διασταύρωσης και της σωστής ταυτοποίησης του ισοδύναμου κάθε μονάδας. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ή μικρότερης ηλικίας με αίμα ομάδας RhD αρνητικό προτιμάται να μη μεταγγίζονται με ερυθροκύτταρα από δότες ομάδας RhD θετικό. Η μετάγγιση λευκαφαιρεμένων ερυθροκυττάρων δεν συνιστάται σε διάφορους τύπους δυσανεξίας στο πλάσμα. Χορηγείται μέσω συσκευής μετάγγισης μέσα σε 4 ώρες (ενήλικες).

Ερυθροκύτταρα λευκαφαιρεμένα σε θρεπτικό διάλυμα

Τα λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα με θρεπτικό διάλυμα είναι ένα προϊόν ερυθροκυττάρων που παρασκευάζεται από μία μονάδα ολικού αίματος, από ερυθροκύτταρα σε θρεπτικό διάλυμα (AS) ή από ερυθροκύτταρα μετά από αφαίρεση της στιβάδας των λευκοκυττάρων σε θρεπτικό διάλυμα (AS-BCR) με απομάκρυνση των λευκοκυττάρων μέχρι το μέγιστο υπολειμματικό περιεχόμενο. Γενικά για την παρασκευή λευκαφαιρεμένων ερυθροκυττάρων AS χρησιμοποιείται κάποια τεχνική διήθησης. Το πρότυπο είναι να γίνεται λευκαφαίρεση μέσα σε 48 ώρες μετά την αιμοδοσία.

Τα λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα AS είναι δυνατόν να παραχθούν:

  • Με διήθηση των λευκοκυττάρων από ολικό αίμα με επακόλουθη φυγοκέντρηση και αφαίρεση του πλάσματος και άμεση προσθήκη του θρεπτικού διαλύματος, που ακολουθείται από προσεκτική ανάμιξη.
  • Με διήθηση των λευκοκυττάρων από ένα προϊόν ερυθροκυττάρων AS ή ερυθροκυττάρων AS-BCR.

Όγκος καθορίζεται ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται
Αιματοκρίτης 0.50-0.70
Αντιπηκτικό CPD
Θρεπτικό Διάλυμα SAGM (Saline, adenine, glucose, mannitol)
Θερμοκρασία Συντήρησης + 2 έως + 6°C
Όριο Χρήσης 42 ημέρες
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Η συμβατότητα των λευκαφαιρεμένων ερυθροκυττάρων AS με τον λήπτη για τον οποίο προορίζονται πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες δοκιμασίες που εκτελούνται πριν τη μετάγγιση. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ή μικρότερης ηλικίας με αίμα ομάδας RhD αρνητικό προτιμάται να μη μεταγγίζονται με ερυθροκύτταρα από δότες ομάδας RhD θετικό. Η μετάγγιση λευκαφαιρεμένων ερυθροκυττάρων AS δεν συνιστάται σε διάφορους τύπους δυσανεξίας στο πλάσμα μπορεί να μην ισχύει για μονάδες με χαμηλή περιεκτικότητα σε πλάσμα.

Ερυθροκύτταρα Πλυμένα

Τα πλυμένα ερυθροκύτταρα παρασκευάζονται με δευτερογενή επεξεργασία ενός προϊόντος ερυθροκυττάρων ή του ολικού αίματος με φυγοκέντρηση και απομάκρυνση του πλάσματος που ακολουθείται από πλύση των ερυθροκυττάρων σε ισότονο διάλυμα. Το μεγαλύτερο μέρος του πλάσματος των λευκοκυττάρων και των αιμοπεταλίων έχει αφαιρεθεί. Η ποσότητα του πλάσματος που παραμένει στο παρασκεύασμα εξαρτάται από το πρωτόκολλο πλύσης. Ο αιματοκρίτης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την κλινική ανάγκη.
Μετά τη φυγοκέντρηση και την απομάκρυνση του μεγαλύτερου δυνατού μέρους του πλάσματος και της στιβάδας των λευκοκυττάρων (Buffy coat), τα ερυθροκύτταρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με διαδοχική προσθήκη ψυχρού (+4oC) ισότονου φυσιολογικού ορού και φυγοκέντρηση κατά προτίμηση υπό ψύξη εκτός εάν χρησιμοποιείται κλειστό σύστημα. Με τη χρήση αποστειρωμένης συσκευής σύνδεση κατασκευάζεται ένα σύστημα που μπορεί να θεωρηθεί λειτουργικά κλειστό.

Όγκος ανάλογα με το σύστημα αντιπηκτικού/θρεπτικού διαλύματος που χρησιμοποιείται
Αιματοκρίτης 0.65-0.75
Αιμοσφαιρίνη τουλάχιστον 40g/μονάδα
Θερμοκρασία Συντήρησης + 2 έως + 6°C
Όριο Χρήσης Ο χρόνος αποθήκευσης των ερυθροκυττάρων μετά την πλύση πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερος από 24 ώρες όταν έχει χρησιμοποιηθεί ανοικτό σύστημα. Αν έχει χρησιμοποιηθεί κλειστό σύστημα και κατάλληλο θρεπτικό διάλυμα, ο χρόνος αποθήκευσης μπορεί να παραταθεί, μετά από κατάλληλη επικύρωση
Ενδείξεις Χρήσης Υποκατάσταση ή αναπλήρωση ερυθροκυττάρων μόνο σε ασθενείς με αντισώματα εναντίον των πρωτεϊνών του πλάσματος, ιδιαίτερα με αντισώματα αντι-IgA, και σε ασθενείς που έχουν εκδηλώσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μετά από μετάγγιση προϊόντων αίματος
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις Αιμολυτικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τη μετάγγιση, Μη αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση (κυρίως ρίγος, πυρετός και κνίδωση), Αναφυλαξία, Αλλοανοσοποίησης έναντι των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων και των αντιγόνων HLA (πολύ σπάνια), Αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή (graft versus host disease GvHD), Σήψη λόγω βακτηριακής επιμόλυνσης του αίματος, Μετάδοση ιών (ηπατίτιδας, HIV κλπ.) παρά την προσεκτική επιλογή των δοτών και την εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων διαλογής, εάν η μονάδα έχει διατηρηθεί σε θερμοκρασία +4oC για λιγότερο από 96 ώρες είναι πιθανό να μεταδοθεί Σύφιλη, σπάνια μπορούν να μεταδοθούν πρωτόζωα (π.χ. ελονοσία), μετάδοση άλλων παθογόνων για τα οποία δεν προβλέπεται έλεγχος ή παθογόνων που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί,, βιοχημικές διαταραχές σε μαζικές μεταγγίσεις π.χ. υπερκαλιαιμία, υπερφόρτωση κυκλοφοριακού συστήματος, υπερφόρτωση σιδήρου.
Προφυλάξεις κατά τη χρήση Η συμβατότητα των πλυμένων ερυθροκυττάρων με τον λήπτη για τον οποίο προορίζονται πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες δοκιμασίες που εκτελούνται πριν τη μετάγγιση. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ή μικρότερης ηλικίας με αίμα ομάδας RhD αρνητικό προτιμάται να μη μεταγγίζονται με ερυθροκύτταρα από δότες ομάδας RhD θετικό.

Scroll to Top