Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος

 

Αριθμός Διακήρυξης: 58/21

 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 143105

 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, για τέσσερα (4) έτη ,με έναν μειοδότη, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, για όλη τη χώρα, με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV:33696500-0).

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top