Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό

 

Αριθμός Διακήρυξης: 22/2022

Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ: 160781,160786

 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, σε δύο (2) τμήματα, για τη σύναψη σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, για τέσσερα (4) έτη ,με έναν μειοδότη για κάθε τμήμα, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για την εξακρίβωση ομάδων αίματος των αιμοδοτών με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV:33696500-0).

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf

Scroll to Top