Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό- μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων»

 

Αριθμός Διακήρυξης: 26/23
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 193055

 

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-
μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696100-6 (αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος), του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.),σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού, 256.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 271.678,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.

 

Δείτε τη διακήρυξη σε pdf.

Scroll to Top