Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Ε.ΚΕ.Α.

Αριθμός Διακήρυξης: 28/21
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 136569

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Ε.ΚΕ.Α

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Ε.ΚΕ.Α, με δικαίωμα χρονικής παράτασης έως έξι μήνες, με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV: 90513300-9 (Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 177.240,00 € χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 219.777,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για 84.000 κιλά ΕΑΥΜ, με τιμή κιλού 2,11 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Scroll to Top