Κώδικας Ηθικής & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Επισυνάπτεται ο «Κώδικας Ηθικής & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα», όπως αντλήθηκε από τον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/211/οικ.12155 από 25.07.2022 εγκύκλιο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Κώδικας Ηθικής & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Scroll to Top