ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας | Έναρξη υποβολής αιτήσεων 3 Νοεμβρίου 2022 και λήξη υποβολής αιτήσεων στις 3 Δεκεμβρίου 2022.

 

(Δημοσίευση στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 2/11/2022)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας- Ε.ΚΕ.Α.» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, όπως ισχύει ως εξής:

 

Περιγραφή Θέσης Έδρα
1 Δικηγόρος παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας – Δημοσίων Σχέσεων-Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), με έδρα τις Αχαρνές.

 

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει τη μοναδική κενή οργανική θέση η οποία προβλέπεται στον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας- Ε.ΚΕ.Α.

 

Δείτε την Προκήρυξη σε pdf

Παράρτημα Α – Αίτηση Υποψηφιότητας Δικηγόρου

Παράρτημα Β – Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών / Απόδειξης προσόντων

 

 

 

 

Scroll to Top