ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια 2 θαλάμων βιολογικής ασφάλειας επιπέδου 2 (class 2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια 2 θαλάμων βιολογικής ασφάλειας επιπέδου 2 (class 2) με άμεση παράδοση και των δύο και δυνατότητα πλήρους τεχνικής υποστήριξης (να περιλαμβάνεται και η αλλαγή φίλτρων), για την υποστήριξη της διαδικασίας ελέγχου των δειγμάτων των ασθενών με COVID 19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δείτε την πρόσκληση σε pdf

Scroll to Top