Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την προμήθεια 360.000 αντιδραστηρίων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης ύψους 4.960.800,00€ με μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α., για την προμήθεια 360.000 αντιδραστηρίων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, για τη διενέργεια μοριακού ελέγχου και τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, (CPV: 33696500-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η διενέργεια εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό του Ε.ΚΕ.Α για τον μοριακό έλεγχο του αίματος, που προμηθεύτηκε κατόπιν δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

 

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε pdf

Scroll to Top