Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων για τον έλεγχο ασθενών νοσούντων από covid – 19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης ύψους 4.455.000,00€ με μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α., για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο covid-19 και την πραγματοποίηση 405.000 εξετάσεων σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, με 1) δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 1.500 εξετάσεων/ημέρα, ήτοι 135.000 εξετάσεις για τρεις μήνες εκτιμώμενου ύψους 1.485.000,00€/τρίμηνο χωρίς Φ.Π.Α. εφόσον οι επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας το επιβάλλουν. 2) Δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της σύμβασης για τρεις μήνες ακόμα, σε περίπτωση εκ νέου τρίμηνης παράτασης της ΠΝΠ (Α’ 75). Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης παράτασης, θα εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα του ανωτέρω δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή ο επιπλέον έλεγχος 1.500 εξετάσεων/ημέρα, εφόσον απαιτηθεί.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΝ: 11.880.000,00€ για 1.080.000 εξετάσεις για χρονική διάρκεια έξι μηνών.

 

Η εν λόγω διαδικασία με (CPV: 33696500-0), έχει κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η διενέργεια εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό του Ε.ΚΕ.Α για τον μοριακό έλεγχο του αίματος.

 

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε pdf.

Scroll to Top