Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων, ( πετρέλαιο DIESEL) και Βενζίνη.

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καυσίμων, βενζίνης ( 1.600 lt) και πετρελαίου (diesel 19.000 lt).
Οι ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές. Η Αναθέτουσα Αρχή , λόγω της φύσης της 92προμήθειας, δύναται να προμηθευτεί μεγαλύτερο ή χαμηλότερο αριθμό ποσοτήτων ανά είδος στα όρια προϋπολογισμού του τμήματος.

Η Υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 09130000-0 «Καύσιμα». O Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 37.200,00 € με Φ.Π.Α 24%.

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Ε.ΚΕ.Α. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1611 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-23 του Φορέα. Δέσμευση πίστωσης: ΑΔΑ: 9ΕΥΟΡΕ3-Ο44.

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα με το μεγαλύτερο θετικό ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Νομό Αττικής .

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε pdf.

Scroll to Top