Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 1/38/03-10-2023 Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 30192110-5 (Μελάνια). O Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 1.785,23 € χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 2.213,69 € με Φ.Π.Α. 24%.

 

Αναλυτικά οι ποσότητες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και ανταλλακτικών

 

 

Scroll to Top