Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

 

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 33198000-4 (Νοσοκομειακά είδη από χαρτί), 33141114-2 (Ιατρική γάζα), 33140000-3 (Ιατρικά αναλώσιμα), 38000000-5 (Εργαστηριακός εξοπλισμός).

O Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 7.745,90 € με Φ.Π.Α. 24%. Φορέας χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Ε.ΚΕ.Α. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. Δέσμευση πίστωσης: ΑΔΑ: 63Ψ4ΟΡΕ3-ΣΚ8

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έως τις 31-12-2022.

Κατάθεση προσφορών: Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «09-02-2022» και ώρα 12:00 π.μ.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «gmantevas@gmail.com».
Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε pdf.

Scroll to Top