Παράταση του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, για όλη τη χώρα.

ekea

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Παράταση του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, για τέσσερα (4) έτη ,με έναν μειοδότη, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, για όλη τη χώρα, με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV:33696500-0) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, με
προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη 5.388.960,40€ € χωρίς Φ.Π.Α και 6.682.310,89€, με ΦΠΑ, ήτοι 26.729.243,56€ με ΦΠΑ για τα τέσσερα (4) έτη της συμφωνίας πλαισίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η παράταση του χρόνου υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, για τον υπ’ αριθ. 58/21 και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 143105, Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, για τέσσερα (4) έτη, με έναν μειοδότη, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, για όλη τη χώρα και τη διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης ως εξής :

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 01/03/2022 και
ώρα 23:00, αντί της 16/02/2022 .

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά», ορίζεται η Τετάρτη 09/03/2022 και ώρα 10:00 αντί της 22/02/2022.

 

Δείτε την Απόφαση σε pdf.

Scroll to Top